מגורים בארץ ישראל או כיבוד הורים?

שאלה: לכבוד מרן ראש הישיבה שלום וברכה,

ראיתי מי שהביא שדעת הרשב"ץ היא שמצוות כיבוד אב ואם דוחה מצוות ישיבת ארץ ישראל. ראייתו היא מן התשובה המובאת בשו"ת התשב"ץ ח"ג סי' רפח.
"ואין מותר לצאת מארץ ישראל לח"ל אלא ללמוד תורה אם אינו מוציא /מוצא/ בא"י מי שילמדנו או מפני כבוד אב ואם".
האם אכן כך פני הדברים?

תשובה: אם ראית מי שמביא זאת בימינו להלכה, שלח נא אותו לספסל הלימודים בחזרה (אם בכלל היה שם אי פעם). אבל אכן כך כתוב ברשב"ץ שם, אבל כל בר דעת ובעל יר"ש מבין שאחת מן השתים: או שכוונת הרשב"ץ היא ליציאה באופן זמני בלבד כפי שיוצא מההוא מעשה דרב אסי בקידושין (לא:), ואכן כך פירשוהו אחרונים, וביניהם אף הגר"ע יוסף זצ"ל ביחווה דעת בשתי תשובות (והעירו על כך כבר מהדירי הרשב"ץ) או שהרשב"ץ הלך אחרי מה שהבינו כמה חכמים מתוך פירושו של רש"י שם בקידושין, אבל אז אין הלכה בשום פנים ואופן כרשב"ץ במקרה זה, כיון שלא רק הרמב"ם חולק עליו וכל מאמרי חז"ל בתלמוד ובראשונים, אלא גם השו"ע בכמה מקומות.
ומי שמסתמך על הרשב"ץ הזה להתיר השתקעות בטומאת הגלות בימינו ראוי לגנאי ממש, ועליו לחזור בתשובה מהר מאד.
בברכה,

כתיבת תגובה