צירוף קטן לזימון

שאלה:

שלום הרב,
באיזה מקרה בן שהוא לא בר מצווה יכול להצטרף לזימון (במקרה והוא השלישי)?

תשובה:

במסכת ברכות כתבו חז"ל שני דברים סותרים: מצד אחד, נאמר במשנה שקטנים אין מזמנים עליהם. ומצד שני, נאמר בתלמוד שקטן היודע למי מברכים מזמנים עליו.

בעקבות כך יש חכמים שהביאו מסורת בשם הגאונים שמאמר זה שקטן היודע למי מברכים מזמנים עליו, אינו הלכה כלל. יש גאונים שאמרו שמאמר זה מתייחס רק לקטן פורח, כלומר ילד שעבר את גיל 12, ויש לו סימני בגרות, אך עוד לא הגיע לגיל 13. ויש חכמים שאמרו שהדברים כפשוטם, שרק קטן שאינו יודע למי מברכים אין מזמנים עליו. וכדעה זו פסק הרמב"ם שקטן בגיל שבע או שמונה מצרפים אותו לזימון, בין לזימון של עשרה ובין לזימון של שלשה. וכן פסק גם הבית יוסף (או"ח קצט, י).

אלא שהרמ"א ציטט את הדעה השניה לפיה מדובר בקטן פורח, אך למעשה אין מזמנים על קטן כלל עד שיגיע לגיל שלש-עשרה, שאז ישנה חזקה שהביא סימני בגרות.

מי שיעיין בדברי הגאונים יראה שדעתם היא שונה ממה שמצטטים בשמם, ודעתם היא שלזימון בשם ה' (זימון בעשרה) צריך שיהיה לפחות בן 12 ויהיו לו סימני בגרות. אך לזימון של שלשה די בכך שידע למי מברכים. וזו ההלכה, וכך נהגו אצלנו לצרף ילד מגיל תשע לזימון של שלשה. אך האשכנזים, כאמור, נהגו לא לצרף לזימון מי שאינו בר-מצוה.

ולכל הדעות, אין לזמן על מבוגר אחד ושני ילדים. אלא רק על שני מבוגרים בתוספת ילד אחד או יותר.

כתיבת תגובה