קשירת פתילות התכלת

שאלה: שלום כבוד הרב, הזמנתי טלית קטן עם קשירה (מצורפת תמונה). האם זה כשר?

תשובה: בתלמוד (מנחות מב.) נאמר שהציצית צריכה להיות "נוטפת על הקרן".

יש ראשונים שהבינו כדברי הרי"ד: "פירוש, נוטפת הוא כמו יורדת, … שצריכה שתהא יורדת על הקרן, שיתלנה למעלה מן הקרן ג' אצבעות, ותהא יורדת על הקרן, ולא יתלנה בשפת הקרן".

ולפי דבריהם, הציצית צריכה להיות צמודה לבגד, מהצד של הכנף (בלי לכווץ את הכנף). 

אבל, בשאילתות (ס' קכז) מובא פירוש אחר לסוגיה, ולפיו מדברי התלמוד יש ללמוד שהציצית צריכה להיות רפויה, כדי שתהיה כאילו נוטפת כלפי הקרקע. וכן משמע מהרמב"ם שכתב שהחוטים צריכים להיות "משולשלין, תלויין מן הקרן".

ולכן, יש לקשור את הקשר הסמוך לכנף באופן שקשר הציצית אינו נוגע בבגד, אלא נוטף כלפי מטה.

לגבי הקשרים, יש דיונים ארוכים בפוסקים כיצד נכון לקשור את הציצית. אולם קדמוני ישראל מסכימים שיש לקשור קשר משולש (ולא כפול בלבד) בסוף החוליות, ועם הקשר הכפול שיש בסמוך לבגד – יש חמשה קשרים. כמובא בתרגום המיוחס ליונתן (במדבר טו, לח), במדרש תנחומא (קורח ס' יב) ובעוד דברי חז"ל. וכ"כ רב יהודאי גאון ועוד רבים מקדמוני ישראל.

לסיכום: החוליות נקשרו כמו שצריך, אבל הציצית צריכה להיות רפויה כלפי מטה, כפי שאמרנו, וכן יש להוסיף קשר משולש בסוף החוליות.

כתיבת תגובה